Warunki najmu
Warunki najmu

Warunki wynajmu samochodu w firmie TRANSPORTICO

- Najemca samochodu (dalej zwany „Najemcą”) musi posiadać ważne prawo jazdy od conajmniej jednego roku oraz ważne 2 inne dokumenty stwierdzające tożsamość (np.dowód osobisty, paszport lub karta płatnicza).

- Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba, która zawarła umowę.

- Doba wynajmu samochodu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu.

- W przypadku niedostarczenia samochodu do 30 minut po upływie uzgodnionej godziny Najemca będzie obciążony kosztami najmu o następny dzień. W razie niepowiadomienia TRANSPORTICO o takim wydarzeniu pojazd bedzie zgłoszony na policji jako skradziony.

- Chęć przedłużenia wynajmu winna zostać zgłoszona do TRANSPORTICO w minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu.

- Koszty najmu naliczane są według cennika TRANSPORTICO. Stawki najmu nie obejmują kosztów paliwa.

- W przypadku gdy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki oraz kradzież wynikające z jawnych zaniedbań, celowego działania lub spożywania przez niego alkoholu lub narkotyków ubezpieczenie od wypadków i kradzieży (OC, AC i NW) traci ważność.

- Uszkodzenia szyb, opon, lusterek bocznych, anten, podwozia samochodu, a także wnętrza pojazdu (uszkodzenia wyposażenia auta wywołane np. paleniem papierosów) nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. TRANSPORTICO zaleca parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych oraz nie pozostawianie dokumentów samochodu i radia w pojeździe.

- Wymiana i naprawa pękniętej opony jest dokonywana na koszt i przez Najemcę.

- W razie wypadku lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie policji oraz TRANSPORTICO. Obowiązkiem Najemcy jest również zwrot dokumentów i kluczyków do skradzionego pojazdu oraz dostarczenie raportu powypadkowego sporządzonego przez policję. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje obciążeniem Najemcy całkowitą wartością pojazdu.

- Wynajętym pojazd może być użytkowany jedynie na terenie Polski. Wynajmujący w momencie zawierania umowy najmu może wyrazić zgodę na wyjazd wynajętym pojazdem na terytorium jednego z niżej wymienionych państw: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa.

- Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa jaka znajdowała się w aucie w chwili wydania mu auta.

- W razie wypadku lub awarii pojazdu, TRANSPORTICO dostarczy samochód zastępczy do 24 godzin od uzyskania informacji o zdarzeniu. Żadna naprawa nie może być dokonana bez wiedzy i zgody TRANSPORTICO.

- Wszystkie nasze samochody wyposażone są w apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, młotek bezpieczeństwa oraz skrobaczkę do szyb w okresie zimowym.

footer banner